۱۴۰۰-۰۷-۲۹ جلسه پنجاه و نهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۲۹ ۱۴:۴۸:۳۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۲۲ جلسه پنجاه و هشتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۲۲ ۱۱:۲۷:۱۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ جلسه پنجاه و هفتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۸ ۱۰:۰۲:۰۶

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ جلسه سی و پنجم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۸ ۱۰:۰۴:۵۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ جلسه سی و ششم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۸ ۱۰:۰۷:۴۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۱ جلسه پنجاه و ششم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۱:۴۷:۳۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۱ جلسه سی و سوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۱:۵۶:۴۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۲ جلسه سی و جهارم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۱:۵۹:۱۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۲۵ جلسه پنجاه و پنجم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۵:۳۳:۳۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۲۵ جلسه سی و یکم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۵:۳۸:۵۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۲۶ جلسه سی و دوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۲۶ ۱۵:۴۲:۲۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ جلسه سی و چهارم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۱۲:۵۰:۱۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ جلسه سی ام دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۱۳:۱۲:۴۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ جلسه پنجاه و چهارم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۱۳:۱۴:۵۲

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۱جلسه بیست و نهم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۰۰:۴۱:۱۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۱ جلسه سی و سوم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۰۰:۴۹:۲۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۱ جلسه پنجاه و سوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۲۱:۰۸:۰۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۰۴ جلسه سی ودوم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۴ ۱۰:۵۵:۱۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۰۴جلسه بیست وهشتم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۴ ۱۱:۰۱:۲۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۵-۱۴جلسه ی بیست و هفتم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۵/۱۴ ۱۲:۳۸:۰۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۵-۱۴ جلسه پنجاه ودوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۵/۱۴ ۱۲:۵۱:۵۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: رایگان

1400-05-14 جلسه بیست و نهم دوره mba24

۱۴۰۰-۰۵-۱۴ جلسه بیست و نهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۵/۱۴ ۱۲:۵۷:۰۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۳۱ جلسه سی و هفتم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۳۱ جلسه سی ام دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۳۱ جلسه بیست و هفتم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۳۱ جلسه پنجاه و یکم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۳۱ جلسه سی ام دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۳۱ جلسه بیست و ششم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۲۴ جلسه سی و ششم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۲۴ جلسه بیست و نهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۲۴ جلسه بیست و ششم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۲۴ جلسه پنجاهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۲۴ جلسه بیست و نهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۲۵ جلسه بیست و پنجم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۷ جلسه چهلم و نهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۲:۱۲:۲۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۰۸-۳۰ پخش زنده جلسه چهارم دوره MBA ۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۲:۴۷:۳۴

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۱۲ بازپخش جلسه نهم دوره MBA ۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۳:۰۸:۲۵

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۱۹ بازپخش جلسه دهم دوره MBA ۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۳:۱۰:۰۲

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۷ جلسه سی و پنجم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۷ جلسه بیست و هشتم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۷ جلسه بیست و پنجم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۷ جلسه چهلم و نهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۰ جلسه اول iso

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۰ ۱۱:۴۸:۵۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۱ جلسه دوم ios

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۱ ۱۱:۵۹:۲۰

ارائه کننده: g-certi

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۰ جلسه سی و چهارم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۰ جلسه بیست و هفتم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۰ جلسه چهلم و هشتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۱۰ جلسه بیست و چهارم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۱۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۰۳ جلسه سی و سوم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۰۳ جلسه بیست و چهارم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۰۳ جلسه چهلم و هفتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۴-۰۳ جلسه بیست و سوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۴/۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۳-۲۷ جلسه سی و دوم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۳/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۳-۲۷ جلسه بیست و ششم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۳/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۳-۲۸ جلسه بیست و سوم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۳/۲۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۳-۲۷ جلسه چهلم و ششم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۳/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۳-۲۷ جلسه بیست و دوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۳/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۳-۲۰ جلسه چهلم و پنجم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۳/۲۰ ۱۰:۳۶:۴۱

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: رایگان

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما