۱۳۹۹-۰۵-۱۶ جلسه بیست و یکم دوره DBA ۱ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۱:۵۴:۳۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۶ جلسه بیست و دوم دوره DBA ۱ استاد نسیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۲:۰۱:۲۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۲۳ جلسه بیست و سوم دوره DBA ۱ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۲:۱۲:۳۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۲۳ جلسه بیست و چهارم دوره DBA ۱ دکتر نسیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۲:۱۹:۱۸

ارائه کننده: مدیر مدبر

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۲۳ جلسه بیست و چهارم دوره DBA ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۲:۵۷:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش علوم و فنون قسمت ا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۶:۲۳:۵۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش علوم و فنون قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۵ ۱۶:۳۷:۳۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۲ جلسه سوم بازاریابی اینستاگرامی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۲ ۰۲:۲۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۰ جلسه نوزدهم دوره DBA ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۰ ۱۰:۱۳:۴۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۰ جلسه بیستم دوره DBA ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۰ ۱۰:۱۷:۰۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش ریاضی انسانی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۰:۵۷:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش ریاضی انسانی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۰۵:۲۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ باز پخش فلسفه قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۵:۴۱:۵۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ باز پخش فلسفه قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۵:۴۸:۴۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش ریاضی انسانی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۸:۴۱:۱۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۱ باز پخش زبان انگلیسی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۴:۵۸:۳۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۱ بازپخش زبان انگلیسی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۲۷:۵۰

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۱ بازپخش زبان انگلیسی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۳۱:۰۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۱ بازپخش عربی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۱:۳۳:۵۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۱ باز پخش عربی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۱:۳۸:۲۷

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۱ بازپخش عربی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۱:۴۱:۱۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸بازپخش هندسه قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۱:۵۲:۵۱

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸بازپخش هندسه قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۲:۴۴:۳۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸بازپخش هندسه قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۲:۰۴:۳۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ فیزیک روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۲:۱۴:۳۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۳۱ بازپخش ادبیات قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۲:۲۱:۱۵

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۳۱ بازپخش ادبیات قسمت۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۲:۲۶:۲۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۳۱ باز پخش ادبیات قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۲:۲۸:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ باز پخش حسابان روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ باز پخش حسابان روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳:۵۸:۱۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ باز پخش حسابان روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳:۵۹:۲۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ باز پخش حسابان روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد:

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ بازپخش شیمی روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۴:۰۸:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ بازپخش شیمی روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۴:۰۹:۵۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ بازپخش شیمی روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۴:۱۱:۱۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ باز پخش شیمی روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۴:۱۲:۱۷

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ باز پخش شیمی روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۴:۱۳:۲۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ باز پخش شیمی روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۴:۱۴:۵۵

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸ باز پخش ریاضی روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۴:۱۶:۱۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸ باز پخش ریاضی روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۴:۱۷:۴۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸ باز پخش ریاضی روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۴:۱۹:۳۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ باز پخش ریاضی روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۴:۲۱:۱۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ باز پخش ریاضی روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۴:۲۲:۴۰

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ باز پخش ریاضی روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۴:۲۳:۳۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ بازپخش گسسته قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۰:۲۵:۰۵

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹بازپخش گسسته قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۰:۲۹:۵۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ بازپخش گسسته قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۰:۳۲:۱۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱بازپخش حسابان روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۰:۴۶:۱۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش حسابان روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۰:۵۱:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ بازپخش دین و زندگی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۱:۰۲:۱۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ بازپخش دین و زندگی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۱:۰۴:۴۱

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ بازپخش دین و زندگی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۱:۰۷:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ بازپخش فیزیک روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۱:۱۰:۵۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۳:۵۹:۴۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش حسابان روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۴:۲۰:۴۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ باز پخش حسابان روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۰۰:۵۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ بازپخش فیزیک روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۰۹:۲۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ باز پخش فیزیک روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۱۸:۴۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۵بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۲۵:۱۷

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۲۸:۲۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۳۱:۴۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۳۳:۰۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ جلسه هجدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳:۰۱:۱۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ جلسه هفدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۴:۳۳:۰۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ جلسه شانزدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۵ ۱۳:۵۶:۳۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۷ جلسه سوم بازاریابی تلفنی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۷ ۰۹:۴۱:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش جلسه اول جمع بندی زیست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۶:۰۶:۲۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش جلسه اول جمع بندی زیست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۶:۵۰:۵۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ بازپخش جلسه دوم جمع بندی زیست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۹:۳۸:۴۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ جلسه دوم بازاریابی اینستاگرامی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۰۹:۳۹:۳۷

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۹ جلسه پانزدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۹ ۰۱:۲۱:۲۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۷ جلسه دوم بازاریابی تلفنی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۱۰:۵۵:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۲ جلسه چهاردهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۳ ۱۸:۰۹:۳۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۵ جلسه اول بازاریابی اینستاگرامی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۹:۵۳:۴۸

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۲ جلسه سیزدهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۲ ۰۸:۵۷:۳۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۱ جلسه اول بازاریابی تلفنی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۶:۲۳:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۵ جلسه یازدهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۵ ۰۸:۵۶:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۵ جلسه دوازدهم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۷ ۱۴:۱۸:۱۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لگاریتم قسمت اول استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۱:۳۹:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۲ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۴:۴۵:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۳ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۴:۵۶:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث قدر مطلق استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۰۱:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدار الکتریکی و جریان استاد یحیوی - رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۰۵:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدار الکتریکی و جریان استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۱۰:۵۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ترمودینامیک و شکافت هسته ای استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۱۵:۵۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

ترمودینامیک و شکافت هسته ای استاد یحیوی - رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۱۹:۴۲

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برهم نهی امواج استاد یحیوی - رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۳۹:۳۰

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برهم نهی امواج استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۴۵:۳۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه شروع احتمال استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۵۶:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمام سقوط آزاد و شروع حرکت دایره ای یکنواخت قسمت دو استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۰۴:۱۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمام سقوط آزاد و شروع حرکت دایره ای یکنواخت قسمت یک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۶ ۱۴:۲۶:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه امواج مکانیکی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۱۵:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترمودینامیک قسمت دوم استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۲۰:۲۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترمودینامیک قسمت اول استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۲۵:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سینتیک (شیمی ۱۱) - استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۳۴:۵۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی دنباله حسابی استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۳۷:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

معادله و تابع درجه ۲ استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۴۴:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۳-۰۷ جلسه دهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۶ ۲۱:۲۰:۴۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه شار مغناطیسی و القای مغناطیسی و٫٫٫ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۲:۴۶:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

ریاضی تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری قسمت یک - استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۲:۵۵:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دو - استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۲:۵۶:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شمارش بدون شمردن - قسمت سوم استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۱۲:۲۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۱- استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۱۴:۵۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۲ - استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۱۶:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۳ - استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۱۸:۲۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره دوازدهم دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۱ ۱۳:۲۹:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آمار پایه دهم - استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۳۸:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

معادله و تابع درجه ۲ - استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۵۶:۵۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث قدر مطلق - استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۱۳:۵۹:۰۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه اتمام القای الکترومغناطیسی قسمت یک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۰۰:۱۹:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه اتمام القای الکترومغناطیسی قسمت دو استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۳ ۰۰:۲۱:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹/۰۳/۰۱ جلسه هشتم و نهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲ ۰۹:۱۷:۰۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی - اتمام آمار قسمت ۱ - ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۰۱:۰۲:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی - اتمام آمار قسمت ۲ ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۱ ۱۵:۵۹:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک سقوط آزاد مخصوص رشته ریاضی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۱۶:۳۴:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه فتوالکتریک مخصوص رشته ریاضی قسمت ۱ استاد ذهبی

زمان رویداد:

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه فتوالکتریک مخصوص رشته ریاضی قسمت ۲ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۰ ۱۷:۰۵:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بدون شمردن استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۱۷:۱۵:۲۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی - قسمت دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۱ ۱۶:۰۸:۳۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی - R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۱ ۱۶:۱۴:۳۲

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / پدیده فوتو الکتریک / رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۰ ۰۹:۳۴:۴۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / پدیده فوتو الکتریک / هدف

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۰ ۰۹:۳۷:۳۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۲-۲۵ جلسه هشتم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۵ ۰۲:۳۱:۰۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۳:۲۸:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک هسته ایی بخش نیمه عمر - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲۴ ۱۴:۰۷:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / تصاعد هندسی - الگو ها / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۴:۱۷:۵۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

احتمالات دهم و یازدهم استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۴:۳۰:۱۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمی یا فیزیک نوین / استاد یحیوی / رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۰۹:۳۱:۴۱

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تولید مثل مردان استاد عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۴:۳۶:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی /دنباله هندسی / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۴:۵۰:۰۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی (R)

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۵:۰۳:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سقوط آزاد فیزیک دوازدهم رشته ریاضی استاد یحیوی - R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۵:۱۴:۱۴

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمی یا فیزیک نوین / استاد یحیوی / رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۵:۲۹:۰۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک /فیزیک اتمی / استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۰۱:۳۸:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک هسته ایی استاد یحیوی رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۶:۴۵:۰۵

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / فیزیک هسته ایی / استاد یحیوی هدف

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۵ ۱۶:۵۰:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۲-۰۴ جلسه ۵ دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۴ ۱۸:۴۰:۵۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۹ ۰۰:۴۰:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - سقوط آزاد فیزیک دوازدهم رشته ریاضی استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۹ ۰۰:۴۳:۰۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / مغناطیس و القای الکترومغناطیس جلسه سوم / استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۰۰:۴۹:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / مغناطیس و القای الکترومغناطیس جلسه سوم / استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۰۰:۵۱:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - مغناطیس والقا الکترومغناطیس (جلسه دوم) استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۰۲:۰۵:۰۳

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - مغناطیس والقای الکترومغناطیس (جلسه دوم) استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۰۲:۰۹:۲۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۲-۱۸ جلسه هفتم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۱:۲۵:۳۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی جلسه دو مبحث احتمال استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۲:۵۱:۲۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی شمارش بدون شمردن قسمت دوم استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۳:۱۲:۲۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی جلسه سوم مبحث احتمال استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۳:۱۷:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره یازدهم قسمت دو دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۳:۲۹:۳۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره ده قسمت یک دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۳:۳۲:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره یازدهم قسمت یک دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۳:۳۵:۱۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره ده قسمت دو دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۲۳:۴۰:۳۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۸ پایه دوازدهم استاد عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۷ ۰۹:۳۷:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی اتمام الگو و دنباله و شروع آمار قسمت یک استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۲:۰۰:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی اتمام الگو و دنباله و شروع آمار قسمت دو استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۲:۰۲:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمام فبزیک هسته ای/ آزمایش فتوالکتریک (مخصوص ریاضی) ۲ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۲:۱۶:۰۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه انتهای جزوه الکتریسیته جاری مخصوص رشته ریاضی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۵ ۱۲:۲۷:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمام فبزیک هسته ای/ آزمایش فتوالکتریک (مخصوص ریاضی) ۱ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۲:۳۲:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۲-۱۱ جلسه ششم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۱۲:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه مغناطیس قسمت دو استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۰۵:۳۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه مغناطیس قسمت یک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۰۷:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه انتهای جزوه الکتریسیته جاری مخصوص رشته ریاضی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۰۹:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی تفکر تجسمی ، دوران و برش قسمت اول استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۳۳:۵۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی دنباله حسابی و هندسی قسمت دو استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۳۵:۱۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی دنباله حسابی و هندسی قسمت یک استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۳۶:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی تفکر جسمی ، دوران و برش قسمت دو استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۷:۳۷:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / الکترو مغناطیس - القای مغناطیسی- استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۰۷:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مبحث تالس / استاد مقدمد نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۰۸:۳۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مبحث تشابه / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۰۹:۴۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / الکترو مغناطیس - القای مغناطیسی- استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۲۱:۲۹

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - شمارش جلسه اول - استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۳۲:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک هسته ای بخش اول قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۴۲:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - معیار پراکندگی بخش پایانی آمار - استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۹:۴۳:۵۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ادامه فشار و گاز ها - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۲۰:۰۲:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه ادامه آنالیز استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۲۰:۲۷:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

همایش شرکت فارسا شهر فسا : پیشگیری ، درمان و کنترل بیماری ها در مرکبات

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۲۰:۳۶:۰۴

ارائه کننده: فارسا اورگانیک

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک جریان و مدار الکتریکی جلسه ۴ استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۰۵:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک جریان و مدار الکتریکی جلسه ۴ استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۰۷:۲۳

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / درپی غذای سالم / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۱۸:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / جلسه اول مبحث احتمال / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۱۹:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره نه دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۲۱:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی/تابع قدر مطلق/استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۲۵:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی/جز صحیح/استاد مقدمنیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۲۶:۳۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی اتمام دایره و شروع بیضی استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۳۷:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / فیزیک هسته ایی بخش دوم / استاد قزونیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۶ ۱۱:۴۰:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست - فصل هفتم دوازدهم ( فناوری ها) دکتر عمار لو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳۰ ۱۷:۳۵:۰۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان و مدارهای الکتریکی جلسه سوم - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۴ ۱۹:۱۵:۲۱

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۲-۰۴ جلسه پنجم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۴ ۰۰:۱۱:۵۱

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - خازن - استاد یحیوی هدف

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱ ۱۱:۴۹:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - خازن - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۲:۱۳:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان و مدار های الکتریکی جلسه سوم - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱ ۱۳:۳۷:۴۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان و مدار های الکتریکی جلسه اول - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱ ۱۳:۴۴:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان و مدار الکتریکی جلسه اول R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱ ۱۳:۵۸:۱۰

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان و مدارهای الکتریکی جلسه دوم - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۱ ۱۴:۰۳:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان و مدارهای الکتریکی جلسه سوم - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۴:۱۹:۲۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۱-۲۶ استاد یحیوی جریان و مدارهای الکتریکی جلسه دوم R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۲/۲ ۱۸:۵۸:۳۳

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی مبحث آمار قسمت دوم استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۳:۵۵:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - بخش پایانی آمار - معیار پراکندگی - استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۴:۰۱:۵۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه تبادل گرمایی بین آب و یخ ، دما و دماسنجی تا سر ترموکوپل استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۵:۰۲:۵۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - بخش پایانی آمار - معیار پراکندگی - استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۱۵:۰۵:۱۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه اتمام الکتریسیته جاری و شروع مغناطیس استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۲۳:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه فیزیک اتمی و شروع فیزیک هسته ای استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۱۹:۲۵:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - حد مهر تا مهر قسمت اول - استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۰:۰۲:۲۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی مبحث بیضی استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۰:۱۱:۲۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره سه دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۲:۵۳:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره دو دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۲:۵۷:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره یک دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۳:۰۰:۵۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره یک دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۴:۰۲:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۵

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره چهار دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۸:۱۹:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره پنج دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۸:۲۰:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره شش دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۸:۲۳:۳۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره هفت دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۸:۲۶:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی سال دوازدهم شماره هشت دکتر بابایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۸:۲۷:۴۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی آنالیز دهم و یازدهم استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۹:۰۰:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی پایه یازدهم مبحث حد استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۹:۰۲:۰۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات بررسی همه قلمروهای ادبی ، علمی ، تاریخی کل کتاب استاد احمدنیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۹:۰۴:۲۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک آشنایی با فیزیک اتمی ،مفاهیم وقانون پلانگ استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۹:۰۷:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک آشنایی با فیزیک اتمی(پدیده فوتو الکتریک) استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۹:۰۹:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک فصل یک یازدهم بخش اول استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۹:۱۰:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک فصل یک یازدهم بخش دوم استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۹:۱۴:۴۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی مبحث آمار قسمت اول استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۹:۱۷:۴۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۱-۲۷ جلسه چهارم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲۷ ۱۹:۵۴:۰۴

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی مبحث دایره استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۰:۱۰:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری قسمت سه استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۰:۱۳:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری قسمت چهار استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۰:۱۵:۵۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی مبحث هندسه تحلیلی استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۱:۴۷:۳۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۱۰ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۰۹:۴۵:۰۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۱۱ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۰۹:۴۹:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۹ دوازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۰۹:۵۸:۳۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۱۰ دوازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۱۰:۰۰:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی جلسه سوم احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۱۰:۳۱:۵۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کاربرد مشتق سری ۳ قسمت ۲ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۳:۰۶:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کاربرد مشتق سری ۳ قسمت ۱ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۳:۰۸:۵۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۶ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۳:۴۴:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۸ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۳:۴۵:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۹ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۳:۴۷:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی درس ۷ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۳:۴۸:۴۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم فصل چهارم آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۴:۵۵:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / قانون گاز ها / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۰۹:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / مسائل و مفاهیم محلول ها / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۱۱:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۴ -شیمی دوازدهم نمودارهای پیشرفت واکنش - ستاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۵:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / ساختار لوییس / استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۷:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / ادامه اسختار لوییس / استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۸:۲۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۴ - شیمی دوازدهم - استاد اسماعیلی - سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۹:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مقاطع مخروطی / استاد مقدم نیا /

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۵۹:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / ادامه مبحث آنالیز ترکیبی مهرتا مهر / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۰۱:۲۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / ادامه احتمال / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۰۳:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ادامه مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۱۸:۲۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۱۹:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - الکتریسیته - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۳۳:۱۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۳۴:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شمارش بدون شمردن/پایه دهم/ استاد انصاری قسمت دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۴۷:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شمارش بدون شمردن/پایه دهم/ استاد انصاری قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۴۸:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آمار تجربی استاد انصاری قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۵۰:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آمار تجربی استاد انصاری قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۵۲:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مفهوم حد/ استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۳:۱۲:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حد - حسابان یازدهم - استاد مقدم سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۳:۱۳:۳۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسابان یازدهم - استاد مقدم - پیوستگی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۳:۱۴:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه امواج الکترومغناطیس استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۱۸:۵۱:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - واحدهای دما - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۲۳:۲۷:۰۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۲:۴۸:۲۳

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - الکتریسیته - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۲:۵۶:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مشتق ناپذیر ها / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۳:۲۰:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / تست زنی مبحث مشتق ناپذیر / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۳:۲۲:۲۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / ارتباط بین نمودار ها f , f پریم / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۳:۲۳:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۲ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۲۳:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه الکتریسیته جاری استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۲۶:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه الکتریسیته جاری استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۲۶:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه اتصال کوتاه و مدار تک حلقه استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۱:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۱ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۴:۳۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ترمودینامیک قسمت اول -استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۵:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک- پراش موج - استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۸:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دهم فصل گرما رسانش گرمایی استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۱۷:۰۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دهم فصل گرما انبساط و انقباض استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۱۹:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - اصل ارشمیدوس و برنولی - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۱:۱۷:۰۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک -فشار (اصل پاسکال - قانون گازها) - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۱:۳۰:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه دوم- درک مطلب- پارت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۳۷:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه دوم-درک مطلب-پارت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۴۰:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه اول-مبحث ضبط حرکات-پارت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۵۳:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه اول-مبحث ضبط حرکات-پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۵۷:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه دوم-درک مطلب-پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۳:۰۰:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادامه تبادل گرمایی آب و یخ ، دما و دماسنج ها تا سر ترموکوپل R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۶ ۰۲:۲۰:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / اصل پاسکال و قانون گازها / استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۶ ۰۲:۳۱:۵۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / اصل ارشمیدوس و برنولی / استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۶ ۰۲:۳۴:۵۲

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین زندگی دوازدهم درس پنجم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۱۸:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

دین و زندگی یازدهم درس دوم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۰:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی یازدهم درس سوم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۲:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی یازدهم درس چهارم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۴:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی یازدهم درس پنجم و ششم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۵:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات / ادامه درس ۱۶ - ادبیات داستانی / استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۰:۳۷:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات دهم - کل ترم دوم درس ۱۰ تا ۱۸ - استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۰۲:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی /درس ۱۷ و ۱۸ ادبیات دوازدهم/ استاد شاهین‌زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۱۳:۲۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی / درس ۱۱ تا ابتدای ۱۷ ادبیات دوازدهم / استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۱۶:۳۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زیان فارسی / درس ۹ تا ۱۴ ادبیات یازدهم/ استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۱۸:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی درس ۱۵ تا ۱۷ ادبیات یازدهم استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۲۲:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست یازدهم - ادامه فصل ۵ - استاد عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۲:۰۰:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهندسی ژنتیک/فصل ۷ زیست‌شناسی دوازدهم/دکتر ظهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۳:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست / گفتار اول و دوم فصل ۷ تولید مثل زنان / دکتر ظهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۵:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست / گردش مواد / دکتر ظهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۷:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌شناسی یازدهم/تولیدمثل/ گفتار۳-۴ فصل هفتم/دکتر ظُهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۹:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مبحث معرفه و نکره / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۰۲:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مبحث حرف اعراب / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۰۹:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / ساختار اعراب / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۱:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / جمع مشتق / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۵:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مبتدا و خبر / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۷:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مفعول مطلق / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۹:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مستثنا / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۲:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / حال / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۵:۲۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / نواسخ افعال ناقصه / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۷:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مبحث تابع / استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۹:۴۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دینی زندگی درس ۱۲ دهم و درس ۱ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۱۶:۲۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک شکست موج استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۰۷:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - برهم نهی امواج - استاد مرادخان - سری ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۱۵:۲۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دهم ترمودنامیک - استاد مرادخان - سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۱۸:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات یازدهم- درس‌های ۱۰ تا ۱۲ اواسط کاوه دادخواه - دکتر احمدنیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۲۴:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات یازدهم- از درس ۱۰ نیمه دوم کتاب - دکتر احمدنیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۲۷:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات یازدهم - درس ۱۵ تا ۱۸ - سری آخر- -استاد احمد نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۲۹:۱۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌‌شناسی گیاهی - فصل هشتم یازدهم (قسمت دوم)- دکترعمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۳۶:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌شناسی گیاهی یازدهم - فصل ۹ - دکتر عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۳۹:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادامه فصل ۹ زیست‌شناسی یازدهم/دکتر عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۴۲:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست یازدهم -فصل ۵ استاد عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۴۴:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - توابع - استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۱۸:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک استاد دهقان - القای مغناطیس-s۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۲۶:۰۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک گازکامل استاد دهقان (s۳)

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۲۸:۳۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمی استاد دهقان (S۴)

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۳۳:۰۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ساختار هسته - استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۳۵:۰۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - فیزیک اتمی - استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۳۷:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ترمودینامیک فصل اخر دهم - استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۴۶:۵۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نيمه دوم فارسي دوازدهم قسمت اول - استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۵۱:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات - گروه اسمی - دکتر سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۵۳:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - القاگرها - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۱:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان متناوب - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۵:۰۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک -اصل برنولی - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۷:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

فیزیک- فشار شار درمایعات - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۹:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۲۸ ۲۲:۲۹:۳۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

تست هدف ۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۲:۳۸:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۲:۴۳:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۲:۴۵:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۲:۵۶:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۳:۰۴:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۲۱:۴۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ادامه مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۲۳:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه ادامه لگاریتم استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۲۴:۴۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات تجربی / تابع لگاریتمی استاد مقدم‌نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۱:۴۸:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / حل تست های اضافی مبحث بیضی / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۲:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / تابع لگاریتمی / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۶:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / احتمالات / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۸:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم امواج الکترومغناطیس استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۵۸:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث بازتاب امواج الکترومغناطیسی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۰:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۲:۴۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۴:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم قانون شکست نور استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۸:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه شکست نور - فتو الکتریک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۱۰:۳۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادامه تبادل گرمایی آب و یخ ، دما و دماسنج ها تا سر ترموکوپل -استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۱۸:۲۰:۵۴

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه گرما (دمای تعادل، مبادله گرمایی آب و یخ)/ استاد یحیوی (S۴ر)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۵:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه آغاز گرما تا سر تعادل/استاد یحیوی(S۳-۵R)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۹:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه شکست نور/امواج الکترومغناطیسی/ منشور استاد یحیوی (S۳R)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۲:۱۰

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک فشار (قسمت اول) تا سر اصل پاسکال/ استاد یحیویR

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۵:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترموکوپل (قسمت اول) ، توضیحات تکمیلی گرما ، استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۰:۴۴

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست هدف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۸:۱۷:۳۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک شدت صوت/تراز شدت صوت/اثر دوپلر (s۱) استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۸:۳۹:۰۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی (s۲)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۸:۴۸:۲۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه شکست نور/امواج الکترومغناطیسی/ منشور استاد یحیوی (S۳)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۰۵:۲۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه آغاز گرما تا سر تعادل/استاد یحیوی(S۳-۵)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۰۸:۲۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه گرما (دمای تعادل، مبادله گرمایی آب و یخ)/ استاد یحیوی (S۴)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۲۵:۰۸

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک فشار (قسمت اول) تا سر اصل پاسکال/ استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۳۲:۵۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترموکوپل (قسمت اول) ، توضیحات تکمیلی گرما ، استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۳۶:۲۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی یکنواخت استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۴۹:۴۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه توابع نمایی و لگاریتمی استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۵۶:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی بهینه سازی / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۰:۲۵:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ۱۳۹۸-۱۲-۱۷ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۰:۲۷:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی کاربرد مشتق قسمت اول- استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۰:۲۹:۴۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی کاربرد مشتق قسمت دوم- استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۰:۳۱:۲۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی کاربردهای مشتق جلسه دوم قسمت اول استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۴:۵۸:۳۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم اثر دوپلر و بازتاب امواج استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۱۲:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث صوت استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۵:۱۹:۴۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۶:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ذهبی ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۱:۱۶:۲۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ذهبی۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۱:۵۷:۱۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عمارلو۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۲:۲۱:۲۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عمارلو۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۳:۱۳:۳۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست هدف ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۰:۱۰:۱۴

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: رایگان

فیزیک صوت استاد شهریاری (S۳)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۸:۰۶:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک شکست استاد شهریاری (S۵)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۸:۱۷:۰۲

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۲۳ جلسه سوم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲۰:۲۲:۰۷

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست imp

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰۱:۱۵:۲۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: رایگان

زیست استاد عمارلو جلسه دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۲:۰۱:۱۷

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست ipm۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۴:۳۴:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: رایگان

ادبیات-استاد احمدیان-s۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۰۱:۳۱

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی-استاد خوانچه زر- ادامه مبحث قدر مطلق-S۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۵:۲۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / توابع نمایی و لگاریتمی / استاد خوانچه زر-S۳

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۸:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات-جلسه دوم - استاد احمدنیا S۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۵۵:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست فصل هفتم پایه یازدهم استاد عمارلو s۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۷:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ، کاربرهای مشتق ، استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳:۲۷:۳۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زبان فارسی دکتر سبطی جلسه اول

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۶:۵۲:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک استاد یحیوی جلسه اول قسمت اول آموزشگاه رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۷:۳۳:۱۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک استاد یحیوی جلسه اول قسمت دوم آموزشگاه رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۱:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ، کاربرهای مشتق ، استاد ملاک پور (جلسه دوم)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۸:۱۱:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک بازتاب استاد شهریاری (s۴)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۸:۴۹:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه s۱/ استاد ذهبی / الکتریسیته ساکن

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۹:۵۲:۱۴

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۰:۰۲:۴۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۰:۲۶:۲۳

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۰:۲۹:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۰:۴۱:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۳۹۸-۱۲-۱۲ استاد یحیوی - فیزیک پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۰:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه / استاد ذهبی / الکتریسیته ساکن

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۵:۳۳:۳۸

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۲:۰۹:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۳۹۸-۱۲-۱۲ استاد یحیوی - فیزیک پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۲:۲۰:۱۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۱۲ فیزیک : استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۲:۲۵:۲۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۱۲ فیزیک : استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳:۲۴:۲۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی ۱۱ / محلول ها قسمت اول / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳:۳۰:۲۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی /درس ۱۷ و ۱۸ ادبیات دوازدهم/ استاد شاهین‌زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۳:۳۵:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی / درس ۱۱ تا ابتدای ۱۷ ادبیات دوازدهم / استاد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۳۹:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زیان فارسی / درس ۹ تا ۱۴ ادبیات یازدهم/ استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۳:۴۳:۲۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌شناسی یازدهم/تولیدمثل/ گفتار۳-۴ فصل هفتم/دکتر ظُهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۴۶:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی یازدهم/ استوکیومتری/ استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ترموشیمی استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۴:۰۴:۱۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درس ۱۲و۱۳و۱۴ ادبیات فارسی دکتر احمدنیا پایه دوازدهم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۴:۰۷:۵۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزک کنکور/طیف اتمی استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۴:۱۶:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات‌تجربی کنکور/مبحث معادله دایره/استاد مقدم‌نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۴:۲۰:۲۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک کنکور/امواج الکترومغناطیس/ استاد فرید شهریاری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۴:۲۵:۳۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نیمه دوم فصل ۶ زیست‌شناسی دوازدهم/ دکتر عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۴:۲۸:۱۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی دهم/ قدرمطلق( قسمت اول)/ استاد خوانچه‌زر

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۴:۳۳:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رفع ابهام صفر/صفرم استاد عطاری مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۴:۵۹:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث پلیمر استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۵:۰۳:۵۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مغناطیس استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۵:۰۶:۳۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۱۲ فیزیک : استاد یحیوی

زمان رویداد:

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

وبینار چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۹۹

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قانون ضرب احتمال -ریاضی یازدهم استاد انصاری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۶:۱۳:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

همایش شرکت فارسا ، شهر یزد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲ ۱۶:۲۵:۳۴

ارائه کننده: فارسا اورگانیک

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما