۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه دوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۱:۳۸:۰۵

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه سوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۹/۱۸ ۱۱:۴۴:۲۰

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه چهارم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۱:۵۷:۲۱

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه اول دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه دوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه سوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه چهارم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه بیست و چهارم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۲۳:۲۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه هفتم دوره mba۲۴ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۰:۵۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه هشتم دوره dba۷ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۴:۳۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه اول دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۵:۵۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه چهل و دوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۹:۲۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه چهل و سوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۵۲:۱۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه اول دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳:۱۹:۴۵

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه هفتم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۲۸:۰۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲جلسه یازدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۳۳:۰۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه ششم دوره mba۲۴ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۳۶:۰۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه بیست و سوم دوره mba۲۳ استاد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۴۶:۱۸

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه چهلم دوره dba۱ استد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۴۹:۴۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه چهل و یکم دوره dba۱ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۵۱:۱۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه سی و هشتم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۲۸:۱۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه سی و نهم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۳۴:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه سی و نهم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۳۴:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه بیست و دوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۴۲:۰۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه پنجم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۵:۰۳:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه پنجم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۵:۰۶:۰۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۶ جلسه ششم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۵:۰۷:۳۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه سی وهفتم دوره dba۱ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۸:۲۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه دهم دوره dba ۶ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۲۴:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه دهم دوره dba ۶ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۲:۴۵:۱۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه بیست و یکم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۲:۴۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه چهارم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۲:۴۹:۴۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه چهارم دوره dba ۷ استاد زارعی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۰۰:۳۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه سی و پنجم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۱:۱۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۸ جلسه سی وششم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۷:۴۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه بیست و یکم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۹:۴۲

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱جلسه سوم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۱۷:۵۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه بیستم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۲۱:۵۵

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱جلسه سی و چهارم دوره dba۱ استاد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۲۹:۱۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه سی و پنجم دوره dba۱ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۳۵:۵۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه سوم دوره dba۷ استاد زارعی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۳۹:۴۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه نهم دوره dba۶ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۴۶:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه سی و چهارم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۱۰:۲۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه سی و چهارم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۱۰:۲۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه سی و سوم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۱۰:۲۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه دوم دوره MBA ۲۴ استاد احمد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۳۶:۲۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه دوم دوره DBA ۷ استاد مهدی علی بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۳۸:۵۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه نوزدهم دوره MBA ۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۴۳:۰۳

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه هشتم دوره DBA ۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۴۶:۴۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره dba ۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۹:۰۷:۵۳

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه هجدهم دوره mba ۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۲:۱۱:۵۳

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره mba ۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳:۰۵:۲۴

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه سی و سوم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۱:۴۸:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه هفتم دوره dba ۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۱:۵۵:۱۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه هجدهم دوره mba ۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۱:۵۷:۴۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره mba ۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۲:۰۵:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره dba ۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۲:۰۷:۱۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۰۳ جلسه هفدهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۷:۴۲:۳۸

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۰۳ جلسه ششم دوره dba ۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۰:۵۰:۳۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ جلسه سی و یکم دوره dba ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۰:۵۰:۵۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ جلسه سی و دوم دوره dba ۱ استاد موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۰:۵۲:۱۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ جلسه پنجم دوره dba ۶ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۰:۵۳:۳۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه سی ام دوره dba ۱ استاد موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۰:۲۲:۵۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه چهارم دوره dba ۶ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۰:۲۶:۴۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه بیست و نهم دوره dba ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۸:۲۱:۳۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوره پیشرفته استراتژی معاملاتی NTD - ارزهای دیجیتال

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۰:۳۱:۰۲

ارائه کننده: مهندس نورپوری

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ جلسه سوم دوره dba ۶ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۳ ۱۰:۳۸:۱۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ جلسه بیست و هفتم دوره dba ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۰:۴۴:۲۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ جلسه بیست و هشتم دوره dba ۱ استاد موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۳ ۱۰:۴۸:۴۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۰۳۶ جلسه دوم دوره dba ۶ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۶ ۱۶:۵۴:۳۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۳۰ جلسه بیست و پنجم دوره DBA ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۹ ۰۹:۵۵:۵۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۳۰ جلسه بیست و ششم دوره DBA ۱ دکتر موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۹ ۱۰:۰۲:۴۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۶ جلسه بیست و یکم دوره DBA ۱ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۱:۵۴:۳۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۶ جلسه بیست و دوم دوره DBA ۱ استاد نسیمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۶ ۱۲:۰۱:۲۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۲۳ جلسه بیست و سوم دوره DBA ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۲:۱۲:۳۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۲۳ جلسه بیست و چهارم دوره DBA ۱ دکترموسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۲:۱۹:۱۸

ارائه کننده: مدیر مدبر

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۲۳ جلسه بیست و چهارم دوره DBA ۱ دکتر موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۲:۵۷:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش علوم و فنون قسمت ا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۶ ۱۶:۲۳:۵۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش علوم و فنون قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۵ ۱۶:۳۷:۳۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۲ جلسه سوم بازاریابی اینستاگرامی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۲ ۰۲:۲۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۰ جلسه نوزدهم دوره DBA ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۰ ۱۰:۱۳:۴۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۱۰ جلسه بیستم دوره DBA ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۰ ۱۰:۱۷:۰۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش ریاضی انسانی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۰:۵۷:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش ریاضی انسانی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۰۵:۲۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ باز پخش فلسفه قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۵:۴۱:۵۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ باز پخش فلسفه قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۵:۴۸:۴۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش ریاضی انسانی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۱۸:۴۱:۱۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۱ باز پخش زبان انگلیسی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۴:۵۸:۳۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۱ بازپخش زبان انگلیسی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۲۷:۵۰

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۱ بازپخش زبان انگلیسی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۳۱:۰۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۱ بازپخش عربی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۱:۳۳:۵۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۱ باز پخش عربی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۱:۳۸:۲۷

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۱ بازپخش عربی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۱:۴۱:۱۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸بازپخش هندسه قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۱:۵۲:۵۱

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸بازپخش هندسه قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۲:۴۴:۳۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸بازپخش هندسه قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۲:۰۴:۳۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ فیزیک روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۲:۱۴:۳۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۳۱ بازپخش ادبیات قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۲:۲۱:۱۵

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۳۱ بازپخش ادبیات قسمت۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۲:۲۶:۲۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۳۱ باز پخش ادبیات قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۲:۲۸:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ باز پخش حسابان روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ باز پخش حسابان روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳:۵۸:۱۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ باز پخش حسابان روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۱۳:۵۹:۲۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ باز پخش حسابان روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد:

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ بازپخش شیمی روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۴:۰۸:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ بازپخش شیمی روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۴:۰۹:۵۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۳ بازپخش شیمی روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۳ ۱۴:۱۱:۱۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ باز پخش شیمی روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۴:۱۲:۱۷

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ باز پخش شیمی روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۴:۱۳:۲۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۴ باز پخش شیمی روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ۱۴:۱۴:۵۵

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸ باز پخش ریاضی روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۴:۱۶:۱۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸ باز پخش ریاضی روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۴:۱۷:۴۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۸ باز پخش ریاضی روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۴:۱۹:۳۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ باز پخش ریاضی روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۴:۲۱:۱۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ باز پخش ریاضی روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۴:۲۲:۴۰

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ باز پخش ریاضی روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۴:۲۳:۳۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ بازپخش گسسته قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۰:۲۵:۰۵

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹بازپخش گسسته قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۰:۲۹:۵۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۹ بازپخش گسسته قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ۱۰:۳۲:۱۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱بازپخش حسابان روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۰:۴۶:۱۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش حسابان روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۰:۵۱:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ بازپخش دین و زندگی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۱:۰۲:۱۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ بازپخش دین و زندگی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۱:۰۴:۴۱

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ بازپخش دین و زندگی قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۱:۰۷:۳۲

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ بازپخش فیزیک روز دوم قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۶ ۱۱:۱۰:۵۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۳:۵۹:۴۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش حسابان روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۴:۲۰:۴۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ باز پخش حسابان روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۰۰:۵۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ بازپخش فیزیک روز دوم قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۰۹:۲۸

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ باز پخش فیزیک روز دوم قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۱۸:۴۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۵بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۲۵:۱۷

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۲۸:۲۶

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۳۱:۴۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۴-۲۵ بازپخش فیزیک روز اول قسمت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۵:۳۳:۰۴

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ جلسه هجدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۲ ۱۳:۰۱:۱۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ جلسه هفدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۱ ۱۴:۳۳:۰۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ جلسه شانزدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۵ ۱۳:۵۶:۳۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۵-۰۷ جلسه سوم بازاریابی تلفنی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۵/۷ ۰۹:۴۱:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش جلسه اول جمع بندی زیست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۶:۰۶:۲۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۱ بازپخش جلسه اول جمع بندی زیست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۶:۵۰:۵۳

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ بازپخش جلسه دوم جمع بندی زیست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۶ ۱۹:۳۸:۴۹

ارائه کننده: احمد رضا فاضلي

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۲۲ جلسه دوم بازاریابی اینستاگرامی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۰۹:۳۹:۳۷

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۹ جلسه پانزدهم DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۹ ۰۱:۲۱:۲۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۷ جلسه دوم بازاریابی تلفنی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۱۰:۵۵:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۲ جلسه چهاردهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۳ ۱۸:۰۹:۳۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۵ جلسه اول بازاریابی اینستاگرامی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۹:۵۳:۴۸

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۲ جلسه سیزدهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۱۲ ۰۸:۵۷:۳۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۱۱ جلسه اول بازاریابی تلفنی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۹ ۱۶:۲۳:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۵ جلسه یازدهم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۵ ۰۸:۵۶:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۴-۰۵ جلسه دوازدهم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۴/۷ ۱۴:۱۸:۱۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لگاریتم قسمت اول استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۱:۳۹:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۲ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۴:۴۵:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث لگاریتم قسمت ۳ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۴:۵۶:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث قدر مطلق استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۰۱:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدار الکتریکی و جریان استاد یحیوی - رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۰۵:۳۹

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدار الکتریکی و جریان استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۱۰:۵۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ترمودینامیک و شکافت هسته ای استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۱۵:۵۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

ترمودینامیک و شکافت هسته ای استاد یحیوی - رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۱۹:۴۲

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برهم نهی امواج استاد یحیوی - رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۳۹:۳۰

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برهم نهی امواج استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۴۵:۳۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه شروع احتمال استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۵:۵۶:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمام سقوط آزاد و شروع حرکت دایره ای یکنواخت قسمت دو استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۰۴:۱۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمام سقوط آزاد و شروع حرکت دایره ای یکنواخت قسمت یک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۶ ۱۴:۲۶:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه امواج مکانیکی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۱۵:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترمودینامیک قسمت دوم استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۲۰:۲۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترمودینامیک قسمت اول استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۲۵:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سینتیک (شیمی ۱۱) - استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۳۴:۵۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی تجربی دنباله حسابی استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۳۷:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

معادله و تابع درجه ۲ استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۳/۴ ۱۶:۴۴:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما