۱۳۹۹-۱۲-۰۷ جلسه دوازدهم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۲/۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه شصت و هشتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه شصت و نهم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه هفدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه یازدهم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۲/۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۲۳ جلسه شصت و ششم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۱۱-۲۳ جلسه شصت و هفتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه بیست و چهارم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه سیزدهم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه سی و ششم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۳۰ جلسه هجدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۷ جلسه دوازدهم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۵:۳۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه چهاردهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۶:۳۸:۴۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶ جلسه شصت و چهارم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶جلسه شصت و پنجم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶ جلسه بیست و سوم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۲۳ جلسه شانزدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶ جلسه یازدهم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶ جلسه سی و پنجم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶ جلسه هفدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۲۳ جلسه دهم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۱۶ جلسه سی و پنجم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه شصت و دوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه شصت و سوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه بیست و دوم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه شانزدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه دهم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه سی و چهارم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه شانزدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۹ جلسه نهم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه شصتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه شصت و یکم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه بیست و یکم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه شانزدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه نهم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه سی وسوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه پانزدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۱-۰۲ جلسه هشتم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۱/۲ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ iso۹۰۰۱ جلسه سوم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۶ iso۹۰۰۱ جلسه چهارم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۹ iso۹۰۰۱ جلسه دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۰:۲۰:۳۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ iso۹۰۰۱ جلسه اول

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۰:۲۵:۳۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه پنجاه و هشتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه پنجاه و نهم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه بیستم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه هشتم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه سی و دوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه هفتم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ جلسه پنجاه و ششم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ جلسه پنجاه و هفتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ جلسه نوزدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه پانزدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ جلسه هفتم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ جلسه سی و یکم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۲۵ جلسه چهاردهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۸ جلسه ششم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه پنجاه و چهارم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه پنجاه و پنجم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه هجدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه چهاردهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه ششم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه سی دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه سیزدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۱۱ جلسه پنجم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۵ جلسه هفدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۵ جلسه پنجاه و سوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۵ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه شانزدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه سیزدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه پنجم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه بیست و نهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه دوازدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه چهارم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۱۰-۰۴ جلسه پنجاه و دوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه فرصت های سرمایه گزاری در سه ماه پایانی سال 99

کارگاه فرصت های سرمایه گزاری در سه ماه پایانی سال ۹۹

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۲ ۱۶:۰۰:۳۳

ارائه کننده: مهندس نورپوری

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۴دوره تشریح الزامات ISO ۲۲۰۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۳:۵۳:۰۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۹-۱۵دوره تشریح الزامات ISO نوبت صبح۲۲۰۰۰

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۴:۰۳:۰۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۹-۱۵دوره تشریح الزامات ISO ۲۲۰۰۰ نوبت بعد از ظهر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۲:۳۴:۲۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه بیست و ششم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه بیست و هفتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه بیست و هشتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه چهل هشت دکتر دیوید دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۰۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه اول دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۰:۴۵:۰۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه دوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه سوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه چهل و هشتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه چهل و نهم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۱ جلسه پنجاهم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه پنجاه و یکم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه چهاردهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه یازدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه بیست و هفتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه دهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه پانزدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه دوازدهم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه سوم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه چهارم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه بیست و هشتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ جلسه یازدهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۷ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه چهل و ششم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه چهل و هفتم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه سیزدهم دوره dba۶ استاد هزاوه

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه دهم دوره dba۷ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه بیست و ششم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه نهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه دوازدهم دوره dba۶ استاد هزاوه

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۰۰:۳۰:۱۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه نهم دوره dba۷ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۰۰:۳۲:۰۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه بیست و پنجم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۰۰:۳۶:۱۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه هشتم دوره mba۲۴ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۰۰:۳۸:۳۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه چهل و چهارم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۲:۰۹:۵۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه چهل و پنجم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۲:۱۳:۲۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه دوم دوره dba۸

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۴:۱۹:۲۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه دوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۱:۳۸:۰۵

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه سوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۹/۱۸ ۱۱:۴۴:۲۰

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه چهارم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۴ ۱۱:۵۷:۲۱

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: رایگان

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه اول دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۰۶ جلسه دوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۳۹۹-۰۹-۱۳ جلسه سوم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۹-۲۰ جلسه چهارم دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه بیست و چهارم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۲۳:۲۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه هفتم دوره mba۲۴ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۰:۵۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه هشتم دوره dba۷ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۴:۳۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه اول دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۵:۵۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه چهل و دوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۳۹:۲۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه چهل و سوم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۰:۵۲:۱۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۹ جلسه اول دوره dba۸ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۹ ۱۳:۱۹:۴۵

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه هفتم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۲۸:۰۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲جلسه یازدهم دوره dba۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۳۳:۰۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه ششم دوره mba۲۴ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۳۶:۰۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه بیست و سوم دوره mba۲۳ استاد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۴۶:۱۸

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه چهلم دوره dba۱ استد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۴۹:۴۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۲۲ جلسه چهل و یکم دوره dba۱ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۲۲ ۱۱:۵۱:۱۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه سی و هشتم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۲۸:۱۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه سی و نهم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۳۴:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه سی و نهم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۳۴:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه بیست و دوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۴:۴۲:۰۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه پنجم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۵:۰۳:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۵ جلسه پنجم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۵:۰۶:۰۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۱۶ جلسه ششم دوره dba۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱۵ ۱۵:۰۷:۳۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه سی وهفتم دوره dba۱ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۸:۲۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه دهم دوره dba ۶ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۲۴:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه دهم دوره dba ۶ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۲:۴۵:۱۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه بیست و یکم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۲:۴۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه چهارم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۲:۴۹:۴۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه چهارم دوره dba ۷ استاد زارعی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۰۰:۳۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه سی و پنجم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۱:۱۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۸ جلسه سی وششم دوره dba۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۷:۴۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۸ جلسه بیست و یکم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۸ ۱۳:۱۹:۴۲

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱جلسه سوم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۱۷:۵۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه بیستم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۲۱:۵۵

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱جلسه سی و چهارم دوره dba۱ استاد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۲۹:۱۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه سی و پنجم دوره dba۱ استاد جعفری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۳۵:۵۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه سوم دوره dba۷ استاد زارعی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۳۹:۴۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۸-۰۱ جلسه نهم دوره dba۶ استاد بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۸/۱ ۱۰:۴۶:۴۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه سی و چهارم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۱۰:۲۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه سی و چهارم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۱۰:۲۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه سی و سوم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۱۰:۲۷:۴۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه دوم دوره MBA ۲۴ استاد احمد عیسی خانی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۳۶:۲۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه دوم دوره DBA ۷ استاد مهدی علی بخشی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۳۸:۵۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه نوزدهم دوره MBA ۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۴۳:۰۳

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ جلسه هشتم دوره DBA ۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۲۴ ۰۹:۴۶:۴۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره dba ۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۹:۰۷:۵۳

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه هجدهم دوره mba ۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۲:۱۱:۵۳

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره mba ۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۳:۰۵:۲۴

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه سی و سوم دوره dba ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۱:۴۸:۲۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه هفتم دوره dba ۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۱:۵۵:۱۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه هجدهم دوره mba ۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۱:۵۷:۴۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره mba ۲۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۲:۰۵:۰۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ جلسه اول دوره dba ۷

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۱۰ ۱۲:۰۷:۱۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۰۳ جلسه هفدهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۷:۴۲:۳۸

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۷-۰۳ جلسه ششم دوره dba ۶

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۷/۳ ۱۰:۵۰:۳۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ جلسه سی و یکم دوره dba ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۰:۵۰:۵۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ جلسه سی و دوم دوره dba ۱ استاد موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۰:۵۲:۱۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ جلسه پنجم دوره dba ۶ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۷ ۱۰:۵۳:۳۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه سی ام دوره dba ۱ استاد موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۰:۲۲:۵۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه چهارم دوره dba ۶ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۲۰ ۱۰:۲۶:۴۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ جلسه بیست و نهم دوره dba ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۹ ۱۸:۲۱:۳۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دوره پیشرفته استراتژی معاملاتی NTD - ارزهای دیجیتال

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۰:۳۱:۰۲

ارائه کننده: مهندس نورپوری

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ جلسه سوم دوره dba ۶ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۳ ۱۰:۳۸:۱۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ جلسه بیست و هفتم دوره dba ۱ استاد محمدی فراز

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۲ ۱۰:۴۴:۲۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ جلسه بیست و هشتم دوره dba ۱ استاد موسوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۱۳ ۱۰:۴۸:۴۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۹-۰۶-۰۳۶ جلسه دوم دوره dba ۶ استاد مظاهری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۶/۶ ۱۶:۵۴:۳۱

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما